Сырымбеткызы Жанна

Home / Сырымбеткызы Жанна

Білімі: Қарағанды мемлекеттік медициналық институты, 1993 жыл,           мамандығы: емдеу ісі; біліктілігі – дәрігер.

Екінші жоғары білімі – Қазақстан  инженерлік-экономикалық университеті, 2007 жыл, мамандығы : «қаржы және несие», біліктілігі – экономист.

Ғылыми атағы — Медицина  ғылымдарының кандидаты, 2009 жыл.

Авторлық: 110 жарияланым, 2 өнертабысты растайтын авторлық куәлік.

 Денсаулық сақтау саласындағы жұмыс өтілі: 25 жылдан аса.

Жалпы жұмыс өтілі: 25 жылдан аса.

Маман сертификаты: «Маммология» мамандығы бойынша жоғарғы біліктілік санаты берілген маман сертификаты, 13.12.2013ж. №039482.

Біліктілікті жетілдіру курстары:

ҚР ДСМ «Денсаулық сақтауды дамыту институты» РМК «Денсаулық сақтау менеджменті» мамандығы бойынша «Медициналық көмек сапасын басқарудың өзекті мәселелері. Сараптамалық қызмет негіздері» циклы бойынша 234 сағат, 2011 жыл.

— «Денсаулық сақтаудағы сапа менеджментінің жүйесі», Алматы мемлекеттік дәрігерлердің білімін жетілдіру институты, 216 сағат, 2014 жыл;

— «Тиісті клиникалық практика негіздері», Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техникасын сараптау ұлттық орталығы, 54 сағат, 2016 жыл;

— «ҚР босандыру қызметіне біріктірілген үлгіні енгізуді бағалау» ҚР ДСӘДМ  «Акушерия, гинекология және перинатология ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК, 54 сағат, 2016 жыл; «Денсаулық сақтауды ұйымдастырудың өзекті мәселелері» Қазақстан-Ресей медициналық университеті, 216 сағат, 2016 жыл.

— «АХЖ-9, АХЖ-10-ға сәйкес клиникалық-шығындық топтар, жағдайларды және клиникалық кодтауды сараптау бойынша стационарлық және стационарды алмастыратын көмекке ақы төлеу мәселелері жөніндегі бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесіне қатысушыларды оқыту»;

—  «Медиативтік технологиялар: медициналық жұмыскерлердің қызметіндегі даулы жағдайлардың алдын алу және шешу» №122, 2014 жыл;

— «Денсаулық сақтау саласындағы медиативтік біліктіліктер» №238, 2017 жыл;  «Медициналық қызмет сапасы, пациенттер қауіпсіздігі және аккредиттеу» халықаралық конференциясына қатысушының сертификаты 2017ж.;

— «Ішкі аудит қызметтерінің аудиторлық іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізу мәселелері» №0205-18, 2018 жыл.

Халықаралық сертификаттар:

— Intercert Consulting Central Asia сертификаты «Сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиторларын даярлау (ISO 9001:2008, ISO 19011:2011)» №1sem3593, 2013 жыл;

— «МС ISO 9001-2008 талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесін жобалау және енгізу» №1sem3223, 2013 жыл;

—  EFQM Training Shares what works  This diploma is presented by EFQM to Ms Zhanna Syrymbetkyzy in recognition of successful qualification as an Jorney to Excellence 2013 in August EFQM Model 2013 (EFQM бұл дипломды Жанна Сырымбетқызы ханымға Jorney to Excellence 2013 табысты біліктілікті мойындаудың белгісі ретінде берді);

-ICH GSP Training Course Certificate, 2010;

— Емдеу менеджменті сертификаты – Сurrent Trends in the Management of Malignant Gliomas – 2010ж. Каир, Мысыр;

— IAEA/ESTRO Teaching Course on Basic Clinical Radiobiology, Praha, Czech Republic, 2010ж.;

— Сүт безі обырын диагностикалау кезіндегі динамикалық ангиотермография, Италия, 2012ж.

 Жұмыскер туралы ақпарат: 

– 2012-2018 маусым айына дейін «А.Н.Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҰ сапа сараптамасы бөлімінің меңгерушісі;  ғылыми қызметкері маммолог-дәрігері;

– 1994-2012 жылдары ҚР ДСМ «ҚазОжРҒЗИ» ШЖҚ РМК кіші ғылыми қызметкері, ғылыми қызметкері, маммолог-дәрігері; радиолог-дәрігері,  бас дәрігерінің міндетін атқарушы,  ішкі аудит қызметінің төрайымы.

 Наградалар мен грамоталар: денсаулық сақтау ұйымдардың, медициналық орталықтардың және қоғамдық бірлестіктерінің, ҚР ДСМ «ҚазОжРҒЗИ» ШЖҚ РМК Құрмет грамоталары мен Алғыс хаттарымен бірнеше рет марапатталған. ҚР ДСМ «Денсаулық сақтау үздігі» (2017 ж.) төсбелгісімен марапатталған.


Образование:

Карагандинский государственный медицинский  институт, 1993 год, специальность: лечебное дело, квалификация – врач.

Второе Высшее образование — диплом с отличием  Казахстанского инженерно-экономического университета по специальности финансы и кредит, с присвоением квалификации – экономист, 2007 год.

Ученая степень — Кандидат медицинских наук, 2009 год.

Автор: более 110 публикаций, 2 авторских свидетельств на изобретение.

Стаж работы в учреждениях здравоохранения: более 25 лет.

Общий стаж работы: более 25 лет.

Наличие сертификата специалиста: с присвоением высшей квалификационной категории по специальности «Маммология», №039482 от 13.12.2013 года.

Наличие курсов повышения квалификации: 

— 2011 г. —  «Менеджмент здравоохранения» по циклу ««Актуальные вопросы управления качеством медицинской помощи. Основы экспертной деятельности». – 234 ч. с 07.02.-04.03.2011г. ММЗ РК РГП «Институт развития здравоохранения».

«Система менеджмента качества в здравоохранении», №2723 Алматинский государственный институт усовершенствования врачей 216 часов, 2014 год; — «Актуальные вопросы организации здравоохранения» №2002, НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», 216 часов, 2016 год;

— «Основы надлежащей клинической практики», №174 Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 54 часов, 2016 год;

— «Оценка внедрения интегрированной модели службы родовспоможения в РК» РГП на ПХВ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» МЗСРК, 54 часа, №7-5 2016 год.

-«Обучение участников Единой национальной системы здравоохранения по вопросам оплаты стационарной и стационарозамещающей помощи по клинико-затратным группам, экспертизы случаев и клинического кодирования согласно МКБ-9, МКБ-10» 2013;

-«Медиативные технологии предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в деятельности медицинских работников» №122, 2014 год;

-«Медиативные компетенции в сфере здравоохранения» №238, 2017 год,

-Сертификат участника  международной конференции «Качество медицинских услуг, безопасность пациентов и аккредитация» 2017г.;

-«Организация и проведение службой внутреннего аудита (далее — СВА)«квазигосударственного сектора аудиторских мероприятий в структурных подразделениях предприятия и организаций» №0205-18, 2018г.

Имеет сертификаты международного обучения:

— Сертификат Intercert Consulting Central Asia «Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента качества (ISO 9001:2008, ISO 19011:2011)» №1sem3593, 2013 год;

-«Разработка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями  МС ISO 9001-2008» №1sem3223, 2013 год;

-EFQM Training Shares what works  This diploma is presented by EFQM to Ms Zhanna Syrymbetkyzy in recognition of successful qualification as an Jorney to Excellence 2013 in  August EFQM Model 2013;

— ICH GSP Training Course Certificate , 2010г.

— Сертификат – Сurrent Trends in the Management of Malignant Gliomas – 2010г. Каир, Египет.

—  IAEA/ESTRO Teaching Course on Basic Clinical Radiobiology, Praha, Czech Republic, 2010.

—  Динамическая ангиотермография при диагностике рака молочной железы, Италия, Болония 2012г.

Информация о работнике:

 — 2012-2018 г.г. – заведующий отделом контроля качества клинического аудита в АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

1994- 2012 г.г. – младший научный сотрудник, научный сотрудник, врач маммолог, врач-радиолог, председатель службы внутреннего аудита, и.о. главного врача в РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» МЗ РК.

Награждения и грамоты: неоднократно награждалась Почетными грамотами и Благодарственными письмами организации здравоохранения, медицинских центров и общественных объединений. Имеет нагрудной знак «Денсаулық сақтау үздігі», 2017 год.